Kontakt

Telefon        739703244

Facebook   https://www.facebook.com/viktorhes

Edit: Opraven můj omyl o poskytovateli e-mailu

E-mail   viktorhes@volny.cz