Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​ podmínky podnikatele​”) firmy Viktor Hes, se sídlem ​Branická 736/105, 147 00, Praha 4 – Braník, identifikační číslo:​ 09727850, DIČ: CZ8402220156 zapsané v živnostenském rejstříku Praha 4​, kontaktní údaje e-mail bytost@viktorhes.cz, telefon +420 771 113 276 (dále jen„​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) 

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu v plném znění oznámena prostřednictvím internetových mých stránek na adrese https://www.viktorhes.cz, ve zkráceném znění též na externích prodejních platformách, s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek. Staré obchodní podmínky vždy přemazávám a nejsou nikde archivované pro případné porovnání, v případě že si tedy zákazník neuloží podmínky dostupné v době po jeho nákupu u mně, a obrátí se na mně s požadavkem souvysejícím s nákupem který u mně provedl, může počítat s tím že mám právo uplatnit své podmínky platné v době kdy zákazník u mně žádal o změnu či nápravu (i přes namítnutí zákazníka se proti tomu nelze odvolat).

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1​​Nabídka a ceník na mých internetových stránkách https://www.viktorhes.cz​​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, přičemž ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH, poštovného a balného a nejsem povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně mého zboží či služeb.

2.2 Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou protože nejsem plátce dph. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v ceníku na webu mého ateliéru https://www.viktorhes.cz.

2.3 V ceníku na mém webu na adrese ​https://www.viktorhes.cz​ jsou též uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, vám dávám vždy předem vědět, a to prostřednictvím vaší objednávky na portálu Aukro a nebo přes uvedený kontaktní e-mail v těchto obchodních podmínkách. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávce, přičemž není podstatné jestli objednávka proběhla přes Aukro a nebo napsáním na mojí e-mailovou adresu.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

a) na e-mailu

bytost@viktorhes.cz

vložením mého zboží do nákupního košíku na portálu Aukro, přičemž postup objednání mé nabídky na Aukro se řídí podmínkami Aukra, a nejsem proto povinen uvedený postup objednání ve svých obchodních podmínkách specifikovat.

2.8 Veškeré údaje uvedené zákazníka v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že mi poskytl všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí, a odesláním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu, a to standardně na e-mailový kontakt uvedený kupujícím v objednávce. 

Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy či omylu na straně prodávajícího, tzn při zjevném zobrazení cen produktů či služeb a kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení.

3. Cena

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu

může kupující uhradit těmito způsoby:

• platba objednávky v hotovosti nebo platební kartou na adrese sídla mé firmy.

• platba objednávky předem na bankovní účet prodávajícího č. 2601905971/2010​, vedený u společnosti Fio Banka.

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě platby při převzetí na dobírku nebo v hotovosti nebo platební kartou přes terminál je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží, v případě platby předem je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7.Pokladní doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím, a je prodávajícím primárně doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce /nebo na požádání předán či zaslán ve fyzické podobě.

4. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:

• Na výdejnu společnosti Zásilkovna.

4.6 Protože je vždy doprava každé objednávky doručované Zásilkovnou předem placena, nic se při osobním odběru na výdejním místě nedoplácí. Cena dopravy je uvedena na webu dopravce, a nebo v ceníku na webu mého ateliéru.

4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do ​3 ​pracovních dnů.

4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu osobního odběru objednávky, je povinen zboží vyzvednout do 5 dnú, a to od doby kdy zákazník obdrží mou výzvu k odběru zboží. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu či sms.

5. Zákaznický účet

5.1 neposkytuji zákaznické účty, archivuji pouze osobní údaje zákazníkú které mi zákazníci poskytnou pro přijetí objednávek.

5.2 Kupující je povinen uvádět správné a pravdivé údaje protože jedině jejich uvedením mohu přijmout objednávku zákazníka. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

• dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

• dodávce zbéží v obalu pokud porušil jejich původní obal (platí na zboží prodávané v obalu)

• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do ​14 dnů ​od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu.

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na poštovní adresu sídla firmy Viktor Hes nebo na e-mailovou adresu: bytost@viktorhes.cz​. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím.

6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady

• přiměřenou slevu z kupní ceny,

• odstranění vady opravou věci

• odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

• vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,

• pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,

• při větším počtu vad (3 a více vad).

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

7.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. Mimosoudní řešení sporu

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/​a​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

10. Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí mých všeobecných obchodních podmínek

 a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky.

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží u mně nákupním dokladem co jsem vystavil.

10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. 

10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​bytost@viktorhes.cz

Pravidla pronájmu prostor ateliéru.

1. Váš zájem o objednání pronájmu pište pouze na e-mail

bytost@viktorhes.cz

Ve zprávě se představte.

V případě že se dohodneme na termínu pronájmu, napište mi své osobní údaje. Tyto údaje jsou ze zákona povinné pro vytvoření nájemní smlouvy (tu vám připravím s písemným souhlasem majtele domu). Požadované osobní údaje klienta jsou jméno a příjmení ,poštovní adresa vašeho trvalého bydliště, datum narození. Ostatní údaje jako jsou emailový a telefonní kontakt,  informace co chcete v ateliéru dělat jsou požadované výhradně pro poskytovatelem služby. Rezervace je závazná a doba pronájmu se předplácí pouze na bankovní účet uvedený v těchto podmínkách. Klient bude mnou zapsán do knihy návštěv kde bude uvedené jeho jméno a příjmení+datum naplánované rezervace, přičemž červeně zaškrtnuté rezervace v návštěvní knize jsou na přání klienta stornované. Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti nabídnutí náhradního plnění  z důvodu zásahu vyšší moci případě technické komplikace v prostoru pronájmu k datu dohodnutého termínu, a záleží na klientovi zda mojí nabídku přijme.

2.Minimální délka rezervace pronájmu ateliéru

1.Smlouva o pronájmu musí být vždy napsaná individuálně na každý dohodnutý den rezervace,

a minimální čas předplacení prostoru ateliéru je na 3 hodiny.

3.Pravidla pronájmu ateliéru v jeho místě

1. Uživatel se zavazuje, že bude užívat pronajatý ateliér tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě poskytovatele, uživatele a třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se uživatel zavazuje k náhradě újmy v plné výši.  Uživatel započetím pronájmu ateliéru v jeho místě potvrzuje, že ateliér je bez omezení způsobilé k užívání za sjednaným účelem. Uživatel bere na vědomí, že si pronajímá vybavení ateliéru a prostor jako takový v jeho místě na své nebezpečí a poskytovatel není odpovědný za případnou újmu vzniknu na straně uživatele nebo třetí osoby při pronájmu tohoto vybavení ateliéru v jeho místě. 2. Poskytovatel je oprávněn do ateliéru kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly a kontroly dodržování sjednaných pravidel ze strany uživatele.3. Uživatel je povinen ukončit pronájem vybavení ateliéru v jeho místě minimálně v přibližný stanovený čas (menší opodstatněné zdržení je omluvitelné), a to včetně uvedení vybavení ateliéru do původního stavu (základní úklid a navrácení všech věcí na jejich původní místo, umytí a utření použitého nádobí, atd.). V opačném případě je poskytovatel oprávněn požadovat po uživateli náklady spojené s úklidem ateliéru nebo vybavení ateliéru, příp. ušlý zisk, pokud by vybavení ateliéru v jeho místě nebylo možné pronajmout dalšímu uživateli. 4. V průběhu kontroly je poskytovatel povinen počínat si tak, aby nesnižoval důstojnost uživatele, příp. třetích osob. V případě porušení sjednaných pravidel je poskytovatel oprávněn vyzvat uživatele k opuštění ateliéru dle § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Poruší-li uživatel výše uvedený zákaz, je uživatel povinen ukradenou věc vrátit a uhradit případně nahraditení náhrady věci. Poskytovatel je oprávněn vyzvat uživatele k opuštění ateliéru, aniž by tím na straně uživatele vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany poskytovatele, a uživatel je povinen ateliér opustit.

Předplatné nevyužitého pronájmu je nevratné,

je určeno na provozní náklady.

4.Ostatní ustanovení

1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel poskytuje pronájem vybavení ateliéru v jeho místě třetím osobám. Uživateli tedy po skončení pronájmu vybavení ateliéru v jeho místě nevzniká žádné právo k ateliéru, jeho vybavení atd., jež jsou ve vlastnictví poskytovatele nebo poskytovateli svědčí právo k jejich užívání, včetně práva poskytnout jejich užívání třetím osobám. 2. Uživatel je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení prostor ateliéru nebo jeho vybavení. Dojde-li k jeho poškození, uhradí uživatel poskytovateli cenu poškozené / zničené věci(ceny se můžou lišit), příp. náklady spojené s novým pořízením stejných či obdobných věcí.

Nové znění podmínek platné od 21.12.2021

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

– Adresát: ………………………………………

– Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ………………………………..

– Datum obdržení ……………………………….

– Jméno a příjmení Spotřebitele ………………………..

– Adresa Spotřebitele …………………..

– Podpis Spotřebitele …………………………………

– Datum …………………………….